top of page

REGULAMIN SZYBOWISKA

 

REGULAMIN PRZEBYWANIA ORAZ WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI REKREACYJNEJ I LOTNICZEJ

NA TERENIE SZYBOWISKA MIEROSZÓW - NOWE SIODŁO,

zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej
NR 02/I/ 2020 z dnia 14.02.2020

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej zwany w dalszej części Regulaminu Zarządcą Szybowiska Mieroszów - Nowe Siodło informuje:

 

 1. Korzystający z Szybowiska - Piloci lotniowi, paralotniowi oraz inni użytkownicy wykonujący działalność  sportowo - rekreacyjną są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem - zasadami przebywania oraz wykonywania lotów na Szybowisku.

 2. Przebywanie na terenie Szybowiska jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

 3. Korzystający z Szybowiska przebywają oraz wykonują działalność  sportowo - rekreacyjną na swoją odpowiedzialność i ponoszą wszelkie ewentualne konsekwencje z tego wynikające. 

 4. Zarządca Szybowiska nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za zdarzenia i wypadki zaistniałe na terenie Szybowiska.

 5. Zarządca Szybowiska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia  powstałe na terenie Szybowiska.

 6. Korzystający z  Szybowiska zobowiązani są do poruszania się po terenie wyznaczonymi drogami oraz ścieżkami z zachowaniem maksymalnej ostrożności, zwróceniem szczególnej uwagi na pole wzlotów i lądowań, oraz na wykonujących inną działalność lotniczą lub rekreacyjną.

 7. Samochody oraz inne pojazdy można parkować wyłącznie w wyznaczonych miejscach parkingowych, tj. przy klubie lotniczym - dojazd od ulicy Sportowej. Istnieje możliwość dojazdu na teren Szybowiska od Nowego Siodła - parkowanie w miejscu oznaczonym. 

 8. Pilot ma obowiązek posiadać:

 • ważne Świadectwo Kwalifikacji Pilota Lotni/Paralotni (ŚK) lub równoważną licencję pilota wystawioną przez stosowny organ innego kraju, 

 • wykupioną polisę OC z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia paralotniarstwo/lotniarstwo,

 • kompletny i sprawny technicznie sprzęt wraz ze spadochronem ratunkowym i z systemem łączności, oraz 

 • potwierdzenie wniesienia opłaty za użytkowanie terenu Szybowiska w formie FLY KARTY wydanej przez Zarządcę lub uiszczonej OPŁATY DZIENNEJ. 

Do kontroli w/w dokumentów uprawnione są osoby upoważnione przez Zarządcę i Policję.

 

FLY KARTA/OPŁATA DZIENNA

 1. FLY KARTA i OPŁATA DZIENNA uprawniają do korzystania z Szybowiska Mieroszów przez osobę, której dane podano w formularzu (lub w tytule przelewu) przy zakupie. Szczegóły dotyczące zakupu FLY KARTY i uiszczenia OPŁATY DZIENNEJ znajdują się w Regulaminie Sprzedaży, dostępnym pod adresem www.aeroklubwalbrzych.pl/regulamin-sprzedazy

 2. Sprawdzenie posiadania FLY KARTY może odbywać się na podstawie jej okazania w formie fizycznej lub cyfrowej lub na podstawie okazania potwierdzenia przelewu za FLY KARTĘ.

 3. Sprawdzenie uiszczenia OPŁATY DZIENNEJ odbywa się na podstawie okazania potwierdzenia przelewu za OPŁATĘ DZIENNĄ, w którego tytule musi znajdować się imię i nazwisko Pilota. 

 4. W przypadku okazania potwierdzenia przelewu w ramach sprawdzenia posiadania FLY KARTY lub uiszczenia OPŁATY DZIENNEJ należy również przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość Pilota.

 5. Pilot tandemowy "niekomercyjny", który podczas jednego dnia lotnego wykonuje loty tandemowe z więcej niż jednym pasażerem jest zobowiązany do uiszczenia OPŁATY DZIENNEJ za każdego kolejnego pasażera.

 6. W przypadku wykonywania lotu na Szybowisku i braku posiadania FLY KARTY lub nie uiszczenia OPŁATY DZIENNEJ, Pilot zobowiązuje się uiścić na rzecz Zarządcy rekompensatę równą wysokości opłaty za FLY KARTĘ w dniu wykonywania lotów. Do rekompensaty mogą zostać doliczone koszty windykacyjne oraz sądowe. Uiszczenie rekompensaty nie uprawnia do uzyskania FLY KARTY. Ponadto Zarządca zastrzega sobie prawo do wniesienia oskarżenia o wtargnięcie na teren przez niego zarządzany.

 7. Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania ważności FLY KARTY, wydanej pilotowi, który nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu lub prezentuje agresywne i pozbawione szacunku zachowanie wobec innych Pilotów oraz osób, korzystających z Szybowiska.

 8. Zarządca zastrzega sobie prawo do udzielenia zgody na wykonywanie lotów na Szybowisku bez posiadania FLY KARTY lub bez uiszczenia OPŁATY DZIENNEJ w szczególnych sytuacjach.

 
NA TERENIE SZYBOWISKA ZABRANIA SIĘ:

 1. ​Prowadzenia działalności szkoleniowej oraz komercyjnych lotów tandemowych bez pisemnej zgody  Zarządcy Szybowiska /w celu uzyskania  szczegółowych informacji, prosimy o kontakt mailowy: szybowiskoazw@gmail.com lub telefoniczny: 695 18 00 60, 601430332.

 2. Prowadzenia na terenie Szybowiska działalności gospodarczej bez zgody Zarządcy Szybowiska /w celu uzyskania  szczegółowych informacji, prosimy o kontakt mailowy: szybowiskoazw@gmail.com lub telefoniczny: 695 18 00 60, 601430332.

 3. Wjazdu wszelkimi pojazdami na pas startowy, miejsca wyznaczone do startu i lądowania lotni, paralotni oraz pola uprawne.

 4. Parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

 5. Zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Lotniska.

 6. Organizacji imprez, rozpalania ognisk i grillowania.
   

 
ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW

 

 1. ​Loty zboczowe wykonywać można tylko po zapoznaniu się z aktualnymi warunkami meteorologicznymi z uwzględnieniem prędkości i kierunku wiatru (S, SE, SW).

 2. Osoby, które wykonują loty zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa lotniczego, w tym zasad bezpieczeństwa w zakresie: posiadania odpowiedniego ubioru, chroniącego przed utratą ciepła i urazami ciała; sprawdzenia stanu technicznego sprzętu lotniczego; właściwego podpięcia się do sprzętu lotniczego; sprawdzenia wolnej przestrzeni do wykonania startu.

 3. Piloci wchodzą na startowisko przygotowani do lotu z zamiarem szybkiego wystartowania.

 4. Zabrania się chodzenia po zboczu z postawioną paralotnią.

 5. Lądowanie lotni i paralotni na zboczu, w tym na startowisku, jest zabronione.

 6. Lądowanie lotni i paralotni na pasach lądowiska samolotowego (wyznaczonych białymi ogranicznikami) w czasie wykonywania lotów szybowcowych lub samolotowych jest zabronione.

 7. W trakcie prowadzenia lotów holowanych, zabrania się przechodzenia i przelatywania przez strefę wykonywania startów i rozłożonej liny holowniczej - pomiędzy wyciągarką a miejscem startu.

 8. Zabrania się lotów lotni i paralotni w strefie esowania i podejścia do lądowania szybowców i samolotów.

 9. Obowiązuje zakaz wykonywania lotów podczas zbliżającej się burzy.

 10. W przypadku zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby: GOPR tel. alarmowy: 601 100 300 lub 985 (wskazane posiadanie aplikacji "Ratunek"), telefon alarmowy – 112, Pogotowie Ratunkowe - 999.

 11. W przypadku zamiaru wykonania lotu XC należy powiadomić o tym zamiarze odpowiednią SŁUŻBĘ INFORMACJI LOTNICZEJ  dla rejonu Mieroszów – Nowe Siodło, FIS Poznań [126,300], tel.: +48 22 574-73-85, +48 61 896-73-85.

W przypadku stwierdzenia istotnego naruszania niniejszego Regulaminu, lub też działań stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych użytkowników Szybowiska, lub jego bliskiego otoczenia, Zarządca  może wykluczyć daną osobę z możliwości korzystania z Szybowiska.

Piloci!

Nie jesteście jedynymi użytkownikami przestrzeni powietrznej. Wykonując przelot, przemieszczacie się w przestrzeni lotów swobodnych na różnych wysokościach. W wielu przypadkach kominy termiczne pozwolą uzyskać Wam wysokość (zgodnie z warunkami VFR - loty z widzialnością) w odległości pionowej 300m od podstawy chmur. W tej przestrzeni mogą się znajdować inne statki powietrzne dysponujące znacznie większą prędkością postępową w stosunku do Waszej lub odwrotnie. Nie zgłaszając przelotu narażacie siebie oraz innych na niebezpieczeństwo zderzenia się w powietrzu.

Pamiętajcie, że latanie jest pasją i wspaniałym przeżyciem. Niech ta chwila trwa długo, ale nigdy nie zdominuje tego, co w lotnictwie nazywamy zdrowym rozsądkiem. 

Z wyrazami szacunku

pil. JERZY SIATKOWSKI

PREZES AEROKLUBU ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ

Szybowisko Mieroszów - Nowe Siodło
bottom of page