top of page

Regulamin sprzedaży Fly Kart i uiszczania Opłat

§ 1
DEFINICJE

AZW - Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, z biurem w Szczawnie-Zdroju (58-310) Al. Wojska Polskiego 4A., wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000568421, posiadająca NIP: 8861893564 i REGON: 001040384.

Szybowisko - Szybowisko Mieroszów, szczegółowiej opisane na stronie www.aeroklubwalbrzych.pl/szybowisko.

Kupujący, Pilot – osoba fizyczna kupująca Fly Kartę lub uiszczająca Opłatę Dzienną drogą elektroniczną.

FLY KARTA - dokument, wydawanym na podstawie danych podanych przy jego zakupie. Upoważnia do wykonywania lotów na Szybowisku przez 1 rok od daty jej zakupu, włącznie. Koszt FLY KARTY wynosi 150 zł.

OPŁATA DZIENNA - zezwolenie na wykonywanie lotów na Szybowisku do końca dnia, w którym Opłata została uiszczona. Nie skutkuje wydaniem żadnego dokumentu dla Kupującego pilota ze strony AZW. Koszt OPŁATY DZIENNEJ wynosi 20 zł.

Formularz - strona pozwalająca na podanie danych potrzebnych do zakupu FLY KARTY lub uiszczenia OPŁATY DZIENNEJ, dostępna pod adresem www.aeroklubwalbrzych.pl/flykarta.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. ​Zakup FLY KARTY lub uiszczenie OPŁATY DZIENNEJ możliwe jest wyłącznie w drogą elektronicznej. Forma płatności - przelew bankowy (dane przelewu i instrukcja zamieszczone są na Formularzu).

 2. Osoba dokonująca opłaty drogą elektroniczną zgadza się na przetwarzanie swoich danych (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz innych dobrowolnie podawanych danych w wiadomościach) przez AZW, których udostępnianie jest konieczne w przypadku zakupów drogą elektroniczną i oświadcza, że zapoznała się z Klauzulą Przetwarzania Danych Osobowych, zamieszczoną na końcu tego regulaminu.

 3. Kupujący, dokonując zakupu FLY KARTY lub uiszczając OPŁATĘ DZIENNĄ drogą elektroniczną, zgadza się na postanowienia tego regulaminu oraz wyraża zgodę na kontakt mailowy lub telefoniczny ze strony AZW w celu dostarczenia FLY KARTY, jeśli dane pobrane na Formularzu były niepoprawne.

§ 3
ZOBOWIĄZANIA AZW
 1. AZW wyśle zakupioną przez Kupującego Fly Kartę w terminie do 7 dni po otrzymaniu zapłaty, w oparciu o dane podane przez Kupującego na Formularzu. Wysyłka domyślnie odbywa się w formie elektronicznej, na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może zwrócić się do AZW o wydanie FLY KARTY w formie fizycznej. Kupujący, którzy oczekują na przesłanie Fly Karty w przypadku kontroli okazują dowód wpłaty.

 2. W przypadku opóźnień lub braku możliwości wysłania Fly Karty AZW poinformuje Kupującego o tym fakcie niezwłocznie po zaistnieniu przeszkody.

 3. Uprawnienia które daje FLY KARTA i OPŁATA DZIENNA na Szybowisku, warunki korzystania z Szybowiska oraz możliwe odwołania ważności zakupionych FLY KART są opisane szczegółowo w Regulaminie Szybowiska, pod adresem www.aeroklubwalbrzych.pl/regulamin.

 
§ 4
ZWROT KOSZTÓW
 1. Zwroty kosztów (reklamacje) z tytułu zakupionych FLY KART lub uiszczonych OPŁAT DZIENNYCH rozpatrywane są indywidualnie, na podstawie próśb przesłanych na adres mailowy szybowiskoazw@gmail.com.

 2. Zrealizowany zwrot kosztów oznacza także odwołanie ważności FLY KARTY lub OPŁATY DZIENNEJ, której koszty AZW zwraca Kupującemu.

 3. Brak możliwości korzystania z Szybowiska spowodowany siłą wyższą (np. niesprzyjająca lotom pogoda, sytuacje awaryjne) nie uprawnia do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zakupu FLY KARTY lub uiszczenia OPŁATY DZIENNEJ.

 
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 2. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

 3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Kupującego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

--------------------------------

Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

 

 
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, w skrócie AZW, mający swoje biuro w Szczawnie-Zdroju  (58-310) Al. Wojska Polskiego 4A.  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email szybowiskoazw@gmail.com lub pisemnie na adres biura administratora.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Osoba dokonująca opłaty drogą elektroniczną, zwana w dalszej części Klauzuli Użytkownikiem, zgadza się na przetwarzanie swoich danych (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail oraz innych dobrowolnie podawanych danych w wiadomościach ) przez AZW, których udostępnianie jest konieczne w przypadku zakupów drogą elektroniczną.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Nie dotyczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane Użytkownika będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby zweryfikowania i zaksięgowania opłaty i ewentualnej korespondencji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Użytkownika zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

bottom of page